Hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
HCL 22/2024Privind incheierea unui contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al celor similare in Comuna Bradeanu , Judetul Buzau2024/04/082024-04-08 20:46:00
HCL 21/2024Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu , judetul Buzau2024/04/082024-04-08 20:43:09
HCL 20/2024Privind acordarea unui ajutor de urgenta2024/03/222024-03-22 07:41:52
HCL 19/2024Privind respingerea plangerii prealabile formulata impotriva Hotararii Consiliului local Bradeanu  nr.13 din 21.02.2024 privind aprobarea contractarii serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Consiliului Local al Comunei Bradeanu , precum si imputernicirea Primarului Comunei Bradeanu sa semneze contractul avand ca obiect servicii de asistenta si reprezentare juridica2024/03/222024-03-22 07:40:49
HCL 18/2024Privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, Eco Buzau 2009” la care comuna Bradeanu este membru asociat2024/03/222024-03-22 07:39:52
HCL 17/2024Privind actualizarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de persoanele sanctionate contraventional si condamnate in vederea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pentru anul 20242024/03/222024-03-22 07:38:52
HCL 16/2024Privind aprobarea Regulamentului de decontare a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Bradeanu , judetul Buzau2024/03/222024-03-22 07:37:46
HCL 15/2024Privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 20242024/03/222024-03-22 07:35:43
HCL 14/2024Privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru perioada APRILIE- IUNIE 20242024/03/222024-03-22 07:34:21
HCL 13/2024Privind aprobarea contractarii serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Consiliului Local al Comunei Bradeanu , precum si imputernicirea Primarului Comunei Bradeanu sa semneze contractul avand ca obiect servicii de asistenta si reprezentare juridica2024/02/212024-02-21 07:32:45
HCL 12/2024Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pentru anul 20242024/02/122024-02-12 07:31:03
HCL 11/2024Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan ,comuna Bradeanu,judetul Buzau”2024/02/122024-02-12 07:30:04
HCL 10/2024Privind aprobarea planulului de achizitii publice al comunei Bradeanu pe anul 20242024/02/122024-02-12 07:27:37
HCL 9/2024Privind aprobarea participarii UAT Comuna Bradeanu la Programul national multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism2024/02/122024-02-12 07:26:28
HCL 8/2024Privind alegerea viceprimarului Comunei Bradeanu ,judetul Buzau2024/01/192024-01-19 19:26:22
HCL 7/2024Privind constituirea Comisiei de validare si de numarare a voturilor 2024/01/192024-01-19 19:25:20
HCL 6/2024Privind aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local pe anul 2024 beneficiarilor venitului minim de incluziune la nivelul Comunei Bradeanu 2024/01/192024-01-19 19:07:22
HCL 5/2024Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Bradeanu,judetul Buzau2024/01/192024-01-19 19:06:16
HCL 4/2024Privind validarea Dispozitiei Primarului nr.232 din 27.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu , judetul Buzau pe anul 20232024/01/192024-01-19 19:05:18
HCL 3/2024Privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Comunei Bradeanu,in anul 20242024/01/192024-01-19 19:04:14
HCL 2/2024Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separate si transportul separat al deseurilor municipale si al celor similare in Comuna Bradeanu,judetul Buzau nr.11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din Comuna Bradeanu2024/01/042024-01-04 19:03:02
HCL 1/2024Privind eliberarea din functia de viceprimar al comunei Bradeanu,judetul Buzau ,a domnului Preda Aurel-Iulian2024/01/042024-01-04 19:01:46
HCL 50/2023Pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare destinate reechilibrarii contractului de executie lucrari nr.3788/29.07.2020 aferenta proiectului ,, Extindere , reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu,judetul Buzau, cod SMIS 1239202023/12/282023-12-28 12:29:03
HCL 49/2023Privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii proiectului cu titlul,, INFIINTARE CENTRU DE ZI ,CANTINA SOCIALA SI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU GRUPUL VULNERABIL PERSOANE VARSTNICE” finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”2023/12/282023-12-28 12:28:11
HCL 48/2023Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu,judetul Buzau,pentru anul scolar 2024-20252023/12/282023-12-28 12:26:16
HCL 47/2023Privind implementarea proiectului ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”2023/12/212023-12-21 22:59:44
HCL 46/2023Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizate pentru obiectivul de investitii  ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ”2023/12/212023-12-21 22:57:35
HCL 45/2023Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 20242023/12/212023-12-21 22:55:00
HCL 44/2023Privind organizarea ,, Pomului de Craciun ” in Comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/12/152023-12-15 22:52:31
HCL 43/2023Privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neantrerupta , in cursul anului 20232023/12/152023-12-15 22:50:02
HCL 42/2023Privind indexarea valorilor impozabile , impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 20242023/12/152023-12-15 22:47:08
HCL 41/2023Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu,judetul Buzau pentru anul 20232023/12/152023-12-15 21:07:28
HCL 40/2023 Privind modificarea si completarea Planului de Achizitii publice pe anul 20232023/11/202023-11-20 15:00:39
HCL 39/2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu,judetul Buzau pentru anul 2023 si a listei de investitii2023/11/202023-11-20 14:58:10
HCL 38/2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu,judetul Buzau2023/10/272023-10-27 21:08:28
HCL 37/2023 Pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Bradeanu beneficiara a proiectului ,, Dotarea cu microbuze scolare verzi ( electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau ”, finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta , componenta C15: Educatie,Reforma 6. Actalizarea cadrului legislativ pentru asigurarea de standarde ecologice de proiectare , constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar , Investitia 10 . Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea …2023/10/272023-10-27 21:05:56
HCL 36/2023 Privind amenajarea unor spatii de colectare separata fara plata a deseurilor menajere periculoase ,deseuri periculoase,metal,textile,deseuri de echipamente electrice si electrocasnice ,deseuri de baterii si acumulatori de la locuitorii de pe raza comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/10/272023-10-27 19:49:00
HCL 35/2023 Privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Bradeanu , aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia , a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2023/10/062023-10-06 18:59:00
HCL 34/2023 Privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si sistemele de utilitate publica utilizate – sistemele de alimentare cu apa si de canalizare – catre serviciul ,, CONSILIUL LOCAL BRADEANU- SERVICIUL SALUBRIZARE” serviciu public de interes local , specializat, cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului local al comunei  Bradeanu , judetul Buzau2023/10/062023-10-06 18:58:00
HCL 33/2023 Privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al comunei Bradeanu , judetul Buza2023/10/062023-10-06 18:57:00
HCL 32/2023 Privind infiintarea , organizarea si functionarea serviciului de utilitati publice – serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare – al comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/10/062023-10-06 18:55:00
HCL 31/2023Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bradeanu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bradeanu pentru anul scolar 2023-20242023/09/292023-09-29 09:03:00
HCL 30/2023Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii  ,, Prima infiintare a sistemului public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan comuna Bradeanu,judetul Buzau si reabilitarea sistemului public de alimentare cu apa in Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu,judetul Buzau ” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,, Anghel Saligny”2023/09/292023-09-29 09:02:00
HCL 29/2023Privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului ,, Scoala Mitropolia ” , aflat in domeniul public al comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/09/292023-09-29 09:01:00
HCL 28/2023Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie- decembrie 20232023/09/292023-09-29 09:00:00
HCL 27/2023Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative , la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau, pentru anii scolari 2023-2024 , 2024-2025 , 2025-2026 , 2026 – 20272023/09/292023-09-29 08:58:00
HCL 26/2023 Privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile publice a comunei Bradeanu in anul 20232023/08/312023-08-31 18:49:00
HCL 25/2023 Privind aprobarea platii cotizatiei pentru UAT Comuna Bradeanu , judetul Buzau,din bugetul local , catre Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania2023/07/312023-07-31 17:49:00
HCL 24/2023 Privind modificarea Anexei 2.2 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Bradeanu nr.40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie , a indicatorilor tehnico-economici actualizati , precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii  ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extinderere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu,judetul Buzau2023/06/292023-06-29 21:27:00
HCL 23/2023 Privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2023, pentru UAT Comuna Bradeanu ,judetul Buzau , din bugetul local , catre Asociatia GAL ,, Ecoul Campiei Buzaului ”2023/06/292023-06-29 21:26:00
HCL 22/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 20232023/06/292023-06-29 21:20:00
HCL 21/2023 Pentru aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Bradeanu in proiectul ,, Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau ” in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta2023/05/252023-05-25 09:26:00
HCL 20/2023 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarilor publici si personalul contractual salarizatii potrivit familiei ocupationale  ,,  Administratie ” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu , incepand cu data de 01.06.20232023/05/252023-05-25 09:25:00
HCL 19/2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/05/252023-05-25 09:24:00
HCL 18/2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate  ,Regulamentului , Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Bradeanu , prin concesiune2023/05/252023-05-25 09:22:00
HCL 17/2023Privind aderarea UATC Bradeanu la Asociatia Grupului de Actiune Locala ,, Ecoul Campiei Buzaului ”2023/04/282023-04-28 16:02:00
HCL 16/2023Privind aprobarea inchirierii , prin atribuire directa , a pasunilor disponibile , aflate in proprietatea privata a Comunei Bradeanu2023/04/282023-04-28 16:01:00
HCL 15/2023  Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si a celor similare in comuna Bradeanu , judetul Buzau nr. 11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din Comuna Bradeanu2023/04/282023-04-28 15:59:00
HCL 14/2023Privind aprobarea asocierii UAT COMUNA BRADEANU , judetul Buzau , conform Acordului de parteneriat , in vederea depunerii Proiectului ,, Tinerii , promotorii sustenabilitatii pentru un mediu curat ” , Proiect finantat din Fondul pentru mediu in cadrul Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului 2023/03/302023-03-30 13:17:00
HCL 13/2023Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separate si transportul separat al deseurilor municipale si a celor similare in comuna Bradeanu , judetul Buzau nr. 11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din comuna Bradeanu2023/03/302023-03-30 13:10:00
HCL 12/2023Privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile publice a comunei Bradeanu in anul 20232023/03/302023-03-30 13:08:00
HCL 11/2023Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu,judetul Buzau , pentru anul scolar 2023-20242023/03/302023-03-30 13:06:00
HCL 10/2023Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu,judetul Buzau , pentru anul scolar 2023-20242023/03/302023-03-30 13:05:00
HCL 9/2023Pentru aprobarea dizolvarii , lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, PROGAZ BUZAU 2020”2023/03/302023-03-30 12:59:00
HCL 8/2023Privind incheierea unui protocol de colaborare intre U.A.T.BRADEANU SI MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE (MMSS) in cadrul proiectului ,, HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,Cod Mysmis 1309632023/02/022023-02-02 20:44:00
HCL 7/2023Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si a celor similare in comuna Bradeanu , judetul Buzau nr. 11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din comuna Bradeanu 2023/02/022023-02-02 20:43:00
HCL 6/2023Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu , judetul Buzau pentru anul 20232023/02/022023-02-02 20:41:00
HCL 5/2023 Privind aprobarea Planului de achizitii publice al comunei Bradeanu pe anul 20232023/02/022023-02-02 20:23:00
HCL 4/2023 Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti 2023/02/022023-02-02 20:20:00
HCL 3/2023Privind aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local pe anul 2023 beneficiarilor de ajutor social la nivelul Comunei Bradeanu2023/01/162023-01-16 15:00:47
HCL 2/2023Privind aprobarea unui Act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separate si transportul separat al deseurilor municipale si a celor similare in comuna Bradeanu , judetul Buzau nr. 11126/21.10.2022, pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din Comuna Bradeanu2023/01/162023-01-16 14:57:23
HCL 1/2023Privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Comunei Bradeanu , judetul Buzau2023/01/162023-01-16 14:54:00
HCL 41/2022 Pentru stabilirea unor masuri/demersuri privind Activitatea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, Eco Buzau 2009” la care comuna Bradeanu este membru asociat 2022/12/212022-12-21 19:43:00
HCL 40/2022 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2022 si a listei de investitii 2022/12/212022-12-21 19:42:00
Dispozitia 227/2022 Privind convocarea Consilului local Bradeanu in sedinta de indata pentru luna Decembrie 20222022/12/202022-12-20 18:23:00
HCL 39/2022 Privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neantrerupta , in cursul anului 20222022/12/122022-12-12 19:26:00
HCL 38/2022 Privind organizarea ,, Pomului de Craciun ” in comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/12/122022-12-12 19:25:00
HCL 37/2022 Privind modificarea nivelului valorilor impozabile , impozitelor si taxelor locale , amenzilor , prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 5,1% incepand cu anul fiscal 20232022/12/122022-12-12 19:24:00
HCL 36/2022 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Bradeanu pe anul 20222022/12/122022-12-12 19:23:00
HCL 35/2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada IANUARIE – MARTIE 20232022/12/122022-12-12 19:22:00
HCL 34/2022 Privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau, pentru anul scolar 2023-20242022/12/122022-12-12 19:20:00
HCL 33/2022 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ,, INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN SATUL MITROPOLIA , COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU”2022/12/122022-12-12 19:19:00
HCL 32/2022Privind implementarea proiectului  ,, ACHIZITIE TRACTOR CU REMORCA PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BRADEANU2022/11/212022-11-21 10:39:00
HCL 31/2022Privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile publice a comunei Bradeanu in anul 20222022/11/212022-11-21 10:37:00
HCL 30/2022Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20222022/11/212022-11-21 10:34:00
HCL 29/2022Privind solicitarea constituirii unui drept de trecere in favoarea U.A.T. -comuna Bradeanu , catre Consiliul judetean Buzau , pentru unele sectoare din drumurile judetene DJ 203 D , DJ 102 I si DJ 203 C aflate in proprietatea publica a judetului Buzau si in administrarea Consiliului Judetean Buzau , in vederea realizarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare si Extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , comuna Bradeanu, …2022/11/212022-11-21 10:33:00
HCL 28/2022Privind aprobarea  Studiului de oportunitate , Regulamentul, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 2022/10/212022-10-21 19:59:00
HCL 27/2022privind abrogarea HCL nr. 25/2022 Privind aprobarea  Studiului de oportunitate , Regulamentul, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 2022/10/212022-10-21 19:57:00
HCL 26/2022Privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non – casnici beneficiari ai Serviciului de salubrizare si aprobare a Regulamentului de instituire , stabilire,aplicare, incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Bradeanu,judetul Buzau2022/09/292022-09-29 08:47:00
HCL 25/2022Privind aprobarea  Studiului de oportunitate ,Regulamentul,Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bradeanu prin concesiune 2022/09/292022-09-29 08:46:00
HCL 24/2022Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici actualizati,precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan ,comuna Bradeanu , judetul Buzau2022/09/292022-09-29 08:45:00
HCL 23/2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bradeanu in Consiliul de administrartie al Scolii Gimnaziale Bradeanu pentru anul 2022-20232022/09/292022-09-29 08:44:00
HCL 22/2022Privind aprobarea rectificarii Bugetului local  al Comunei Bradeanu pe anul 20222022/09/292022-09-29 08:41:00
HCL 21/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie – decembrie 20222022/09/292022-09-29 08:39:00
HCL 20/2022Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20222022/08/222022-08-22 10:14:00
HCL 19/2022privind Privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2022 , pentru U.A.T.Comuna Bradeanu , judetul Buzau , din bugetul local , catre Asociatia GAL ,, Ecoul Campiei Buzaului ”2022/07/222022-07-22 13:42:00
HCL 18/2022Privind acordarea Titlului de ,, Cetatean de onoare al Comunei Bradeanu ”2022/06/292022-06-29 15:43:00
HCL 17/2022Privind acordarea Titlului de ,, Cetatean de onoare al Comunei Bradeanu ”2022/06/292022-06-29 15:42:00
HCL 16/2022Privind aprobarea Cererii de Finantare , a Bugetului , a Notei de Fundamentare si a cheltuielilor legate de Proiectul ,, Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii publice Dispensar uman ,comuna Bradeanu,judetul Buzau 2022/06/292022-06-29 15:41:00
HCL 15/2022Privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/06/152022-06-15 18:59:00
HCL 14/2022Privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile publice directe a comunei Bradeanu in anul 20222022/06/152022-06-15 18:58:00
HCL 13/2022Privind actualizarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de persoanele sanctionate contraventional si condamnate in vederea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pentru anul 20222022/06/152022-06-15 18:57:00
HCL 12/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 20222022/06/152022-06-15 18:50:00
HCL 11/2022Privind aprobarea Planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu,pe anul 20222022/05/172022-05-17 19:54:00
HCL 10/2022Privind aprobarea inchirierii ,prin atribuire directa , a pasunilor disponibile ,aflate in proprietatea privata a comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/05/022022-05-02 19:54:00
HCL 9/2022Privind aprobarea incetarii  Contractelor de inchiriere pasune aflata in domeniul privat al comunei Bradeanu , judetul Buzau , pentru neplata chiriei si a penalitatilor datorate2022/05/022022-05-02 19:52:00
HCL 8/2022Privind modificarea si completarea Art.6 , alin (50 din HCL nr.20/31.08.2021 privind infiintarea si organizarea serviciului  ,, CONSILIUL LOCAL BRADEANU – SERVICIUL SALUBRIZARE ” , serviciu public de interes local  , specializat , cu personalitate juridica , infiintat si organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Bradeanu , judetul Buzau2022/04/112022-04-11 19:18:00
HCL 7/2022Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, INFIINTARE RETEA ALIMENTARECU GAZE NATURALE IN COMUNA BRADEANU ,JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,, Anghel Saligny”2022/04/112022-04-11 19:17:00
HCL 6/2022Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20222022/03/302022-03-30 20:04:00
HCL 5/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie- iunie 20222022/03/302022-03-30 20:02:00
HCL 4/2022Privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Bradeanu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, ECO Buzau 2009”2022/02/112022-02-11 11:01:00
HCL 3/2022Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii a comunei Bradeanu in anul 20222022/02/112022-02-11 11:00:00
HCL 2/2022Privind aprobarea Bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pentru anul 20222022/02/112022-02-11 10:54:04
HCL 1/2022Privind aprobarea Planului annual de lucrari sau actiuni de interes local pe anul 2022 beneficiarilor de ajutor social la nivelul Comunei Bradeanu2022/01/312022-01-31 20:48:00
HCL 40/2021Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2021-20272021/12/302021-12-30 21:24:00
HCL 39/2021Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20222021/12/302021-12-30 21:22:00
HCL 38/2021Privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau ,pentru anul scolar 2022-20232021/12/302021-12-30 21:21:00
HCL 37/2021Privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor voluminoase  de pe raza comunei Bradeanu , judetul Buzau 2021/12/282021-12-28 21:20:00
HCL 36/2021Privind modificarea nivelului valorilor impozabile ,impozitelor si taxelor locale, amenzilor , prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2,6% incepand cu anul 20222021/12/282021-12-28 21:19:00
HCL 35/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/12/242021-12-24 18:58:00
HCL 34/2021Privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta , in cursul anului 20212021/12/172021-12-17 21:35:00
HCL 33/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/12/172021-12-17 21:33:00
HCL 32/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/11/262021-11-26 13:27:00
HCL 31/2021privind participarea comunei Bradeanu la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Bradeanu, jud. Buzau”2021/11/162021-11-16 18:54:00
HCL 30/2021cu privire la aprobarea participarii la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice” cu proiectul „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea gradinita cu program normal Bradeanu”2021/11/162021-11-16 18:51:00
HCL 29/2021Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in Comuna Bradeanu , judetul Buzau ” in vederea incluziunii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”2021/10/292021-10-29 09:53:00
HCL 28/2021Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bradeanu pentru proba de interviu a concursului pentru ocuparea functiei de Director Scoala Gimnaziala Bradeanu2021/10/292021-10-29 09:52:00
HCL 27/2021Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bradeanu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bradeanu pentru anul scolar 2021-20222021/10/292021-10-29 09:46:00
HCL 26/2021Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in Comuna Bradeanu , judetul Buzau ” in vederea incluziunii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”2021/10/292021-10-29 09:45:00
HCL 25/2021Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BRADEANU SI SMARDAN , COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU” in vederea incluziunii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”2021/10/292021-10-29 09:44:00
HCL 24/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/10/152021-10-15 23:49:00
HCL 23/2021Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie  –  decembrie 2021   2021/09/302021-09-30 22:34:00
HCL 22/2021Privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Bradeanu , judetul Buzau    2021/09/302021-09-30 22:33:00
HCL 21/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/09/222021-09-22 10:36:00
HCL 20/2021Privind infiintarea si organizarea serviciului  ,, CONSILIUL LOCAL BRADEANU – SERVICIUL SALUBRIZARE ‘’ , serviciu public de interes local  , specializat , cu personalitate juridical  , infiintat si organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Bradeanu , judetul Buzau2021/08/312021-08-31 22:09:00
HCL 19/2021Privind  infiintarea si organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Bradeanu , judetul Buzau 2021/08/312021-08-31 22:08:00
HCL 18/2021Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile mai – iunie 2021 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe raza comunei Bradeanu2021/08/312021-08-31 22:07:00
HCL 17/2021Privind aprobarea rectificarii Bugetului local si a Listei de investitii al Comunei Bradeanu pe anul 20212021/06/302021-06-30 19:14:00
HCL 16/2021Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 20212021/06/302021-06-30 19:13:00
HCL 15/2021Privind aprobarea amplasamentului pentru Piata saptamanala ce se desfasoara in zilelede vineri in sat Bradeanu,comuna Bradeanu,judetul Buzau2021/06/302021-06-30 19:11:00
HCL 14/2021privind aprobarea dezmembrarii unui teren2021/05/312021-05-31 11:02:00
HCL 13/2021Privind decontarea cheltuielilor pentru lunile Ianuarie, Februarie, Martie si Aprilie 2021 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe raza comunei Bradeanu2021/05/312021-05-31 11:01:00
HCL 12/2021Privind aprobarea bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pentru anul 20212021/04/142021-04-14 22:13:00
HCL 11/2021Privind aprobarea listei statiilor de autobuz pentru imbarcarea / debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judetene pentru transportul rutier de persoane pe teritoriul U.A.T.C. Bradeanu 2021/04/142021-04-14 22:12:00
HCL 10/2021Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii a comunei Bradeanu in anul 20212021/04/142021-04-14 22:09:00
HCL 9/2021Privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat  in patrimoniu comunei Bradeanu 2021/04/142021-04-14 22:08:00
HCL 8/2021Privind modificarea si completarea H.C.L. Bradeanu, judetul Buzau nr.38 din 05.11.20202021/04/142021-04-14 22:07:00
HCL 7/2021Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 20212021/03/312021-03-31 17:57:00
HCL 6/2021Privind decontarea cheltuielilor pentru luna Februarie 2021 pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe raza comunei Bradeanu2021/03/312021-03-31 17:56:00
HCL 5/2021Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu , judetul Buzau , pentru anul scolar 2021-20222021/03/312021-03-31 17:55:00
HCL 4/2021Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, Eco Buzau 2009 ” la care comuna Bradeanu este membru asociat2021/03/312021-03-31 17:54:00
HCL 3/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutivși Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bradeanu este membru asociat2021/02/262021-02-26 11:36:00
HCL 2/2021privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din comuna Bradeanu pentru anul scolar 2020-20212021/01/292021-01-29 17:16:00
HCL 1/2021Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca ,beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001,privind venitul minim garantat2021/01/292021-01-29 17:12:00
HCL 44/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie – Martie 20212020/12/212020-12-21 12:20:00
HCL 43/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii al comunei Bradeanu pe anul 20202020/12/212020-12-21 12:19:00
HCL 42/2020privind actualizarea Programului Anual de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20202020/12/212020-12-21 12:16:00
HCL 41/2020Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20202020/12/142020-12-14 20:19:00
HCL 40/2020Privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stst la nivelul comunei Bradeanu,judetul Buzau pentru anul scolar 2021/20222020/12/142020-12-14 20:18:00
HCL 39/2020Privind acordul Consiliului local Bradeanu pentru alimentarea cu energie electrica antena GSM ( retea si bransament electric ) in localitatea Smardan,comuna Bradeanu2020/12/142020-12-14 20:17:00
HCL 38/2020privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2020/11/052020-11-05 21:40:00
HCL 37/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2020/10/302020-10-30 21:41:00
HCL 36/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 20202020/10/302020-10-30 21:37:00
HCL 35/2020privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2020/10/192020-10-19 21:33:00
HCL 34/2020privind actualizarea Programului Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20202020/10/192020-10-19 21:30:00
HCL 33/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bradeanu2020/10/192020-10-19 21:27:00
HCL 32/2020privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2020/10/092020-10-09 22:04:00
HCL 31/2020privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2020/10/092020-10-09 22:03:00
HCL 30/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii al comunei Bradeanu pe anul 20202020/10/092020-10-09 22:02:00
HCL 29/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 20202020/10/092020-10-09 22:00:00
HCL 28/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20202020/09/182020-09-18 20:42:00
HCL 27/2020Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T.C. Bradeanu,judetul Buzau2020/09/182020-09-18 20:40:00
HCL 26/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20202020/09/082020-09-08 19:26:00
HCL 25/2020privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2020/09/082020-09-08 19:21:00
HCL 24/2020privind actualizarea Programului Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20202020/09/032020-09-03 13:50:00
HCL 23/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20202020/09/032020-09-03 13:47:00
HCL 22/2020Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Refacere infrastructura rutiera si edilitara de interes local afectata de fenomenele meteorologice deosebite ,Comuna Bradeanu,Judetul Buzau2020/08/312020-08-31 23:59:00
HCL 21/2020Privind rectificarea Bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20202020/08/312020-08-31 23:55:00
HCL 20/2020privind actualizarea Programului Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20202020/07/242020-07-24 20:05:00
HCL 19/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20202020/07/242020-07-24 20:03:00
HCL 18/2020privind aprobarea proiectului /cererii de finantare si a cheltuielilor aferente „Infiintare centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”2020/07/202020-07-20 15:57:00
HCL 17/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 20202020/06/302020-06-30 15:47:00
HCL 16/2020Privind aprobarea Planului de Masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie si agentii economici in Comuna Bradeanu,judetul Buzau2020/06/302020-06-30 15:45:00
HCL 15/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20202020/05/292020-05-29 20:28:00
HCL 14/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20202020/04/212020-04-21 20:24:00
HCL 13/2020Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20192020/04/212020-04-21 20:23:00
HCL 12/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie – Iunie 20202020/03/202020-03-20 19:22:00
HCL 11/2020privind aprobarea proiectului/cererii de finantare si a cheltuielilor aferente2020/03/202020-03-20 19:21:00
HCL 10/2020privind aprobarea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale” cod SMIS 1269242020/03/202020-03-20 19:20:00
HCL 9/2020privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 2 / 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, pe anul 20192020/03/062020-03-06 20:11:00
HCL 8/2020privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Bradeanu2020/03/062020-03-06 20:10:00
HCL 7/2020privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu si modificarea organigramei si a statului de functii2020/03/062020-03-06 20:09:00
HCL 6/2020privind acordul Consiliului local al comunei Ramnicelu pentru utilizarea drumurilor comunale, ce apartin domeniului public si privat al comunei Bradeanu pentru obiectivul „Contruire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau”2020/02/212020-02-21 11:35:00
HCL 5/2020privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20202020/02/212020-02-21 11:08:00
HCL 4/2020privind aprobarea bugetului local si bugetul de venituri proprii al pe anul 20202020/02/212020-02-21 11:00:00
HCL 3/2020Privind aprobarea proiectului /cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Infiintare Centru de zi ,Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice2020/01/312020-01-31 18:55:00
HCL 2/2020Privind mentinerea in anul 2020 a salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie” din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu,la nivelul aferent lunii decembrie 20192020/01/312020-01-31 18:54:00
HCL 1/2020Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca ,beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001,privind venitul minim garantat2020/01/312020-01-31 18:53:00
HCL 42/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu si a listei de investitii pe anul 20192019/12/182019-12-18 17:59:00
HCL 41/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie – Martie 20202019/12/182019-12-18 17:57:00
HCL 40/2019privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2020-20212019/12/182019-12-18 17:54:00
HCL 38/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bradeanu la 30.09.20192019/10/312019-10-31 17:30:32
HCL 37/2019privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupti, in cursul anului 20192019/10/312019-10-31 17:28:44
HCL 36/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20192019/10/312019-10-31 16:59:54
HCL 35/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 20192019/09/272019-09-27 20:49:45
HCL 34/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2019, si si listei de investitii pe anul 20192019/09/272019-09-27 20:48:44
HCL 33/2019privind modificare Organigramei, statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2019/09/272019-09-27 20:13:09
HCL 32/2019privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Bradeanu, jud. Buzau”2019/08/302019-08-30 19:14:07
HCL 31/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2019, si si listei de investitii pe anul 20192019/08/302019-08-30 19:13:56
HCL 30/2019privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare pentru consilierii locali2019/08/302019-08-30 19:11:05
HCL 29/2019privind aprobarea platii contizatiei aferente anului 2019 catre „Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului”2019/08/302019-08-30 19:09:34
HCL 28/2019privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica2019/07/312019-07-31 16:52:25
HCL 27/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 20202019/07/312019-07-31 16:50:40
HCL 26/2019privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei „Modernizare drumuri de interes local in comuna Bradeanu, jud. Buzau”2019/06/252019-06-25 20:18:46
HCL 25/2019privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2019/06/252019-06-25 19:38:17
HCL 24/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si modificarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2019/06/252019-06-25 19:37:01
HCL 23/2019privind aprobarea Programului Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20192019/06/252019-06-25 13:16:34
HCL 22/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie – Septembrie 20192019/06/252019-06-25 13:15:34
HCL 21/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, precum si modificarea si listei de investitii al Consiliului local pe anul 20192019/06/252019-06-25 13:11:40
HCL 20/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2019/06/122019-06-12 13:10:31
HCL 19/2019privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2019/06/122019-06-12 13:08:58
HCL 18/2019privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pe anul 20192019/04/252019-04-25 22:10:37
HCL 17/2019privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu pentru anul 20192019/04/252019-04-25 22:09:17
HCL 16/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ganescu Ion, in locul de consilier local devenit vacant ca urmare a decesului domnului Nistor Stefan2019/04/252019-04-25 22:06:16
HCL 15/2019privind incetarea mandatului de consilier local al domnului NISTOR STEFAN2019/04/252019-04-25 22:05:20
HCL 14/2019privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat2019/04/052019-04-05 10:38:09
HCL 13/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Infiintare Centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”2019/04/052019-04-05 10:35:25
HCL 12/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Bradeanu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2017-20232019/03/292019-03-29 10:32:40
HCL 11/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie – Iunie 20192019/03/292019-03-29 10:31:35
HCL 10/2019privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern2019/03/292019-03-29 10:30:00
HCL 9/2019privind aprobarea participarii comunei Bradeanu prin Consiliul local Bradeanu, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ BUZAU 2020”2019/03/292019-03-29 10:27:46
HCL 8/2019privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor publice de interes local, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2019/02/282019-02-28 20:01:39
HCL 7/2019privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan , com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2019/02/282019-02-28 19:59:47
HCL 6/2019privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2019-20202019/02/282019-02-28 19:58:31
HCL 5/2019privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de alimentare cu apa in satele Bradeanu si Smardan , com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2019/02/282019-02-28 17:14:13
HCL 4/2019privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01.01.2019 pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2019/01/312019-01-31 14:44:08
HCL 3/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.2019/01/312019-01-31 14:42:58
HCL 2/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, pe anul 20192019/01/312019-01-31 14:41:30
HCL 1/2019privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 20182019/01/312019-01-31 14:28:21
HCL 54/2018privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor publice de interes local, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2018/12/182018-12-18 14:12:27
HCL 53/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2019-20202018/12/182018-12-18 14:11:20
HCL 52/2018privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de canalizare menajera in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2018/12/182018-12-18 14:09:32
HCL 51/2018privind aprobarea participarii Comunei Bradeanu, jud. Buzau la PNDL cu obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem public de alimentare cu apa in satele Bradeanu si Smardan, com. Bradeanu, jud. Buzau”, a indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de catre stat prin PNDL pentru acest obiectiv de investitii2018/12/182018-12-18 14:02:33
HCL 50/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie – Martie 20192018/12/182018-12-18 14:01:30
HCL 49/2018privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Sediu nou pentru Gradinita cu program normal, sat Mitropolia, comuna Bradeanu, jud. Buzau”2018/12/182018-12-18 13:59:47
HCL 48/2018cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/12/182018-12-18 13:49:51
HCL 47/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2018 si listei de investitii pe anul 20182018/12/182018-12-18 13:48:46
HCL 46/2018privind revocarea HCL nr. 38/31.10.2018 privind inlocuirea presedintelui de sedinta dl. consilier Drugea Aurelian cu dl. Drugea Ionut Gabriel2018/12/182018-12-18 13:47:30
HCL 45/2018privind revocarea HCL nr. 37/31.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2018 si listei de investitii pe anul 20182018/12/182018-12-18 13:46:17
HCL 44/2018privind revocarea HCL nr. 36/31.10.2018 cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/12/182018-12-18 13:45:03
HCL 43/2018privind modificare Organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/11/292018-11-29 21:34:01
HCL 42/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Infiintare Centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice”2018/11/292018-11-29 21:32:21
HCL 41/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/11/292018-11-29 21:30:59
HCL 40/2018privind aprobarea Eratei la Strategia de dezvoltare locala a Comunei Bradeanu in perioada 2016-2020, aprobata prin HCL nr. 29/30.09.20172018/11/292018-11-29 21:29:13
HCL 39/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20182018/11/292018-11-29 21:27:59
HCL 38/2018privind inlocuirea presedintelui de sedinta dl. consilier Drugea Aurelian cu dl. Drugea Ionut Gabriel2018/10/312018-10-31 18:19:09
HCL 37/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2018 si listei de investitii pe anul 20182018/10/312018-10-31 18:18:24
HCL 36/2018cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/10/312018-10-31 18:17:43
HCL 35/2018privind revocarea HCL nr. 20/31.05.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/09/262018-09-26 14:51:45
HCL 34/2018privind revocarea HCL nr. 14/27.04.2018 privind completarea pozitiei nr. 139 din domeniului public al comunei Bradeanu2018/09/262018-09-26 14:50:21
HCL 33/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie – Decembrie 20182018/09/262018-09-26 14:49:14
HCL 32/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2018 si listei de investitii pe anul 20182018/09/262018-09-26 14:48:09
HCL 31/2018privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cursul anului 20182018/09/262018-09-26 14:45:59
HCL 30/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2018/09/112018-09-11 10:48:08
HCL 29/2018privind aprobare PUZ intravilan sat Smardan, comuna Bradeanu, cv. 5, p239,240,241,241/1, lot 1 „Construire hala si achizitii utilaje productie bricheti din paie”2018/09/112018-09-11 10:47:01
HCL 28/2018privind aprobarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia2018/08/312018-08-31 10:44:07
HCL 27/2018privind aprobarea platii contizatiei aferente anului 2018 catre „Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului”2018/08/312018-08-31 10:42:51
HCL 26/2018privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bradeanu2018/07/312018-07-31 21:27:00
HCL 25/2018prvind aprobarea infiintarii „Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Bradeanu”2018/07/292018-07-29 13:02:11
HCL 24/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect2018/06/292018-06-29 13:01:14
HCL 23/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Sediu nou pentru gradinita cu program normal, sat Mitropolia, com. Bradeanu, jud. Buzau”2018/06/292018-06-29 12:59:48
HCL 22/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 20182018/06/292018-06-29 12:59:02
HCL 21/2018privind aprobarea Eratei la Strategia de dezvoltare locala a comunei Bradeanu in perioada 2016-2020, aprobata prin HCL nr. 29 din 30.09.20172018/06/152018-06-15 09:49:25
HCL 20/2018privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/05/312018-05-31 21:54:39
HCL 19/2018privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 569/282/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Pogoanele2018/05/312018-05-31 21:53:27
HCL 18/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2018/05/212018-05-21 21:59:10
HCL 17/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2018/05/212018-05-21 21:45:02
HCL 16/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2018/05/212018-05-21 21:43:25
HCL 15/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-20192018/04/272018-04-27 19:59:12
HCL 14/2018privind completarea pozitiei nr. 139 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/04/272018-04-27 19:57:56
HCL 13/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie-Iunie 20182018/04/272018-04-27 19:56:55
HCL 12/2018privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu in anul 2018 si a Programului anual de achizitii publice a comunei Bradeanu pentru anul 20182018/03/052018-03-05 21:24:41
HCL 11/2018privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, al comunei Bradeanu, la 31 decembrie 20172018/03/052018-03-05 21:22:51
HCL 10/2018privind aprobarea formei actualizate Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau, in anul 20182018/03/052018-03-05 21:20:48
HCL 9/2018privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/03/052018-03-05 21:19:28
HCL 8/2018privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 233/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului Buzau2018/03/052018-03-05 21:18:17
HCL 7/2018privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Operational Regional 2014-20202018/02/192018-02-19 15:31:54
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20182018/02/192018-02-19 15:30:56
HCL 5/2018privind aprobarea inventarului cuprinzand bunuri imobile: terenuri si constructii din domeniul privat al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/01/302018-01-30 18:11:13
HCL 4/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bradeanu2018/01/302018-01-30 18:09:48
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.2018/01/302018-01-30 18:08:07
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2018/01/302018-01-30 18:07:08
HCL 1/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2018/01/252018-01-25 18:05:21
HCL 40/2017privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-20192017/12/042017-12-04 17:35:28
HCL 39/2017privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2017/12/042017-12-04 17:34:09
HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/12/042017-12-04 17:33:29
HCL 37/2017privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea copilului, cu modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare2017/11/292017-11-29 17:30:38
HCL 36/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/11/092017-11-09 21:01:50
HCL 35/2017privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 3420/114/2017 aflat pe rolul Tribunalului buzau2017/10/302017-10-30 17:31:32
HCL 34/2017privind implementarea proiectului „Construire teren fotbal – Scoala Gimnaziala Smardan com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/10/302017-10-30 17:30:12
HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/10/232017-10-23 17:29:03
HCL 32/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 20172017/09/302017-09-30 19:14:31
HCL 31/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/09/302017-09-30 19:13:53
HCL 30/2017privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice a comunei Bradeanu pentru perioada 2016-20202017/09/302017-09-30 19:12:27
HCL 29/2017privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2016-20202017/09/302017-09-30 19:11:29
HCL 28/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, Comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2017/09/302017-09-30 19:09:42
HCL 27/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2017/09/302017-09-30 19:08:00
HCL 26/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/09/182017-09-18 21:13:32
HCL 23/2017privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Operational Regional 2014-20202017/08/092017-08-09 20:21:02
HCL 22/2017privind preluarea in domeniul privat al comunei Bradeanu a unui imobil teren si constructie situate in str. Culturii nr. 257, sat Bradeanu, comuna Bradeanu, jud. Buzau2017/08/092017-08-09 20:19:32
HCL 21/2017privind propunerea de initiere a unui proiect de hotarare privind stabilirea procentului indemnizatiei consilierilor locali pentru participarea la sedintele Consiliului local Bradeanu2017/07/262017-07-26 23:32:21
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2017/07/262017-07-26 23:31:01
HCL 19/2017privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin Decizia Curtii de Conturi – Camera de Conturi Buzau nr. 33/02.12.20142017/07/262017-07-26 23:29:15
HCL 18/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 20172017/07/262017-07-26 23:27:20
HCL 17/2017privind organizarea Simpozionului National „Adela Petre” – Traditii Populare Romanesti si atribuirea denumirii „ADELA PETRE” Colectiei Muzeale Bradeanu2017/06/102017-06-10 18:37:08
HCL 16/2017privind aprobarea acordarii titului de Cetatean de Onoare al comunei Bradeanu, doamnei Dr. Cretu Mirela2017/06/102017-06-10 18:35:35
HCL 15/2017privind aprobarea acordarii titului de Cetatean de Onoare al comunei Bradeanu, domnului Pr. Catoi Constantin2017/06/102017-06-10 18:33:56
HCL 14/2017privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bradeanu a unui imobil situat in satul Mitropolia, comuna Bradeanu, jud. Buzau2017/05/312017-05-31 18:31:13
HCL 13/2017privind aprobarea Normelor de salubrizare ale comunei Bradeanu, jud. Buzau2017/04/282017-04-28 16:58:49
HCL 12/2017privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte rezulate din constructii si demolari2017/04/282017-04-28 16:57:47
HCL 11/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie-Iunie 20172017/03/312017-03-31 16:56:52
HCL 10/2017privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 2522/200/2017, inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau2017/03/312017-03-31 16:55:50
HCL 9/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pe anul 20172017/03/272017-03-27 16:54:44
HCL 8/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/03/172017-03-17 16:53:40
HCL 7/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/03/172017-03-17 16:52:39
HCL 6/2017privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu in anul 20172017/02/282017-02-28 16:51:16
HCL 5/2017privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 303/200/2017, inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau2017/02/282017-02-28 16:50:13
HCL 4/2017privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2017/02/282017-02-28 16:48:56
HCL 3/2017privind aprobarea planurilor de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor realiza in anul 2017 de una din persoanele majore apte de munca din familiile, beneficiare de ajutor social2017/01/312017-01-31 16:40:35
HCL 2/2017privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nistor Nicoleta, in locul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Neagu Gabriel Cosmin2017/01/312017-01-31 16:39:07
HCL 1/2017privind incetarea mandatului de consilier local al domnului NEAGU Gabriel Cosmin2017/01/312017-01-31 16:36:51
HCL 47/2016privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/12/272016-12-27 17:42:24
HCL 46/2016privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2017-20182016/12/272016-12-27 17:41:16
HCL 45/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie-Martie 20172016/12/272016-12-27 17:40:10
HCL 44/2016privind aprobarea infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala, din aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/12/272016-12-27 17:38:52
HCL 43/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/12/272016-12-27 17:37:39
HCL 42/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/12/162016-12-16 17:36:16
HCL 41/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/11/182016-11-18 17:34:59
HCL 40/2016privind validarea mandatului de consilier al d-nei Darie Maria Irina, in locul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei d-lui Borcescu Nicolae2016/11/182016-11-18 17:33:25
HCL 39/2016privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui BORCESCU NICOLAE si implicit de Viceprimar al comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/11/182016-11-18 17:32:06
HCL 38/2016privind aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltate Intercomunitara „Buzau 2009”2016/10/312016-10-31 17:30:53
HCL 37/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/10/312016-10-31 17:29:35
HCL 36/2016privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bradeanu in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Bradeanu2016/09/302016-09-30 17:28:21
HCL 35/2016privind indreptarea unei erori materiale survenite in anexa la HCL nr. 5 din 26.01.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162016/09/302016-09-30 17:27:13
HCL 34/2016privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul 20172016/09/302016-09-30 17:26:12
HCL 33/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/09/302016-09-30 17:24:44
HCL 32/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Octombrie – Decembrie2016/09/302016-09-30 17:22:56
HCL 31/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/08/062016-08-06 17:21:29
HCL 26/2016privind aprobarea achizitionarii de servicii de audit extern de catre Comuna Bradeanu pentru Primaria Bradeanu2016/07/182016-07-18 17:20:18
HCL 25/2016cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/07/182016-07-18 17:18:55
HCL 24/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/242016-06-24 17:17:40
HCL 23/2016privind alegerea Viceprimarului Comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/06/242016-06-24 17:16:30
HCL 22/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/06/242016-06-24 17:15:22
HCL 21/2016privind constituirea Consiliului local al Comunei Bradeanu2016/06/242016-06-24 17:14:09
HCL 20/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al Comunei Bradeanu2016/06/242016-06-24 17:12:52
HCL 19/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al Comunei Bradeanu ale candidatilor alesi la 05 iunie 20162016/06/242016-06-24 17:11:39
HCL 15/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20162016/03/312016-03-31 17:10:21
HCL 10/2016privind aprobarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20162016/02/152016-02-15 17:09:04
HCL 4/2016privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de pe raza comunei Bradeanu, pentru anul scolar 2015-20162016/01/292016-01-29 17:07:39
HCL 3/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162016/01/292016-01-29 17:04:52
HCL 2/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu2016/01/182016-01-18 17:01:02